Poradnik inwestora

Badania archeologiczne, co to takiego?  

Badania archeologiczne według ustawy o ochronie zabytków to: działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Zabytkiem archeologicznym jest – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;   

W skład badań archeologicznych wchodzą:   

  • badania wykopaliskowe;
  • badania rozpoznawcze;
  • nadzory archeologiczne;
  • opracowanie wyników badań.  

Najbardziej powszechną formą badań archeologicznych, do których zobowiązani są inwestorzy jest nadzór archeologiczny. Polega on na monitorowaniu wszystkich prac ziemnych związanych z inwestycją. W trakcie jego trwania można stwierdzić czy na nadzorowanym terenie występują nieruchome zabytki archeologiczne czy też nie.   

Badania wykopaliskowe, tego rodzaju badania inwestorzy zobowiązani są wykonać jeżeli ich inwestycja zlokalizowana jest w obrębie stanowiska archeologicznego, poprzedzone to jest odpowiednią opinią Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego lub w momencie odkrycia nieruchomych zabytków archeologicznych podczas trwania nadzoru archeologicznego. Takie badania polegają na rozkopaniu miejsca inwestycji, lokalizacji i zadokumentowaniu zagrożonych zniszczeniem zabytków. Po wykonaniu badań archeologicznych można kontynuować inwestycję bez zakłóceń.

Badania rozpoznawcze to m.in. badania powierzchniowe, wykonuje się je najczęściej na terenach ornych ich celem jest lokalizacja stanowisk archeologicznych. Inną metodą badań rozpoznawczych są badania sondażowe. Polegają one na odsłonięciu stosunkowo niewielkiego obszaru tzw. sondaży dzięki którym można stwierdzić występowanie zabytków nieruchomych. Do badań rozpoznawczych zalicza się również odwierty archeologiczne i nieniszczące badania metodami geofizycznymi. Dzięki użyciu specjalnego sprzętu w miarę precyzyjnie lokalizuje się zabytki nieruchome, co zawęża obszar badań wykopaliskowych.   

Co należy zrobić, jeżeli podczas trwania państwa inwestycji konieczne są badania archeologiczne:  

  • wybrać archeologa, który zajmuje się prowadzeniem tego rodzaju prac i je państwu szybko przeprowadzi oraz pomoże przy urzędowych formalnościach,
  • złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych,
  • w trakcie opracowywania wniosku należy pamiętać o kilku ważnych załącznikach które są niezbędne do prawidłowego złożenia wniosku, listę załączników znajdą państwo na drugiej stronie formularza. Wzór formularza dla woj. podkarpackiego do pobrania tutaj
  • współpracować z archeologiem w trakcie prowadzenia inwestycji, dobra i ścisła współpraca pozwoli szybko i bezproblemowo przeprowadzić badania archeologiczne.
  • badania archeologiczne kończą się spisaniem protokołu odbioru prac archeologicznych przez przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego, odpowiednim wpisem w dziennik budowy oraz opracowaniem sprawozdania z ich przebiegu.
  • więcej informacji o stanowiskach i badaniach archeologicznych znajdą państwo w:  

       Rozporządzenie ministra kultury z dnia 2 sierpnia 2018 r.
       Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
       Ustawa z 22 maja 2009 r.
       Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
       Ochrona dziedzictwa kulturowego

Cena

Cena za nasze usługi obliczana jest za każdym razem indywidualnie, ponieważ każda inwestycja jest inna. Zależy ona od takich parametrów jak: lokalizacja, czas trwania inwestycji, powierzchnia terenu przeznaczonego do badań oraz od charakteru stanowiska archeologicznego, które znajduje się w planie inwestycji. Nasze wyceny są konkurencyjne i podlegają negocjacjom co potwierdzają nasi zadowoleni klienci zarówno różnego rodzaju Firmy i Instytucje jak i klienci indywidualni, którzy często polecają nasze usługi innym a gdy zajdzie potrzeba do nas wracają.